Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 18/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Postanowienie
   Dnia 15 maja 2018r.
   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich
   w składzie :
   Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Matuszak
   po rozpoznaniu w dniu 15 Maja 2018r. w Szamotułach
   NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM
   sprawy z powództwa Marii Wełniak
   przeciwko Ahmedowi El Sayed Ragheb El Gharraz
   o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
   postanawia:
   1. Ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Ahmeda El Sayed Ragheb El
   Gharraz urodzonego 25 sierpnia 198 lr. w Port Said, syna El Sayed i Naemy ostatnio
   zamieszkałego ul. Nowa 6d/2, 64-553 Gaj Wielki w osobie radcy prawnego Pawła Popko
   prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu ul. Kazimierza Wielkiego 4, 64-500
   Szamotuły w celu reprezentowania pozwanego w postępowaniu o ustanowienie przez sąd
   rozdzielności majątkowej
   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić na stronie internetowej Sadu Rejonowego w
   Szamotułach oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Szamotułach i
   Urzędu Gminy w Kaźmierzu przez okres jednego miesiąca
   SSR Anna Matuszak

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   22.05.2018
  • Dokumentacja:

   Postanowienie w sprawie III RC 18/18 /PDF - 440kB/

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 100/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sygnatura akt III RC 100/18

   Tomasz Woś

   Mariampol 5

   21-542 LEŚNA PODLASKA

    

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich w sprawie z powództwa Tomasza Woś – o obniżenie alimentów - wzywa do podania aktualnego adresu zamieszkania w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania.

   NA ZARZĄDZENIE SĘDZIEGO
   z upoważnienia
   Kierownika sekretariatu
   Starszy protokolant
   Barbara Witaszak

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   22.05.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III RC 100/18 /PDF - 402KB

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 308/17

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018r. r. wydanym w sprawie I Ns 308/17 zezwolił Vanquis Bank Limited w Bradford na złożenie do depozytu sądowego kwoty 76,16 zł (siedemdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy) tytułem wierzytelności - zwrotu nadpłaty środków finansowych pozostałych na zamkniętym koncie kredytowym i przy czym ta kwota ma być wypłacona z depozytu na wniosek wierzyciela bez dalszych warunków.
   Sąd wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.05.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 308/17 /PDF - 312kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 849/17

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 marca 2018r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 849/17, zezwolono wnioskodawcy Teresie Gazda, córce Janiny i Józefa na
   złożenie do depozytu sądowego -kwoty 180,00 zł (sto osiemdziesiąt zł) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr P01A/00036597/1 Sądu Rejonowego w Szamotułach na rzecz wierzycieli:
   Heleny Fabiś, Wacława Fabiś i Marjana Fabiś z zaznaczeniem, że kwota ta ma być wypłacona
   spadkobiercom wierzycieli o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku, a dłużnik Teresa Gazda zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu;- kwoty 6,96 zł (sześć zł i dziewięćdziesiąt sześć gr) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr P01A/00036597/1 Sądu Rejonowego w Szamotułach na rzecz wierzyciela Jana Grusza, z tym zaznaczeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom wierzyciela o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku, a dłużnik Teresa Gazda zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu. Sąd wzywa następców prawnych wierzycieli do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   23.04.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 849/17 /PDF - 374kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 832/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 832/17,
   z wniosku Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
   przy uczestnictwie Katarzyny Wolnej toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do
   depozytu sądowego kwoty 1463,31 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zmarłego Jana M yszyńskiego na koncie depozytowym wnioskodawcy,przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Jana Myszyńskiego po wykazaniu przez nich nabycia spadku po nim.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Jana M yszyńskiego, syna Marianny i Michała - aby w terminie 1 m iesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.01.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 832/17 /PDF - 380kB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych