Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 281/18

  • Treść Ogłoszenia:

   WEZWANIE WEZWANIEWEZWANIEWEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH POZWU
   Sąd Rejonowy w Szamotułach III Wydział Rodzinny i Nieletnich wzywa Panią w sprawie z powództwa Stanisława Krycha, Jana Krycha, Gabrieli Krych, Antoniny Krych przeciwko Karolowi Krychowi – o alimenty - do uzupełnienia braków formalnych pozwu z dnia 23.09.2018 r poprzez podanie adresu zamieszkania małoletnich powodów i to w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu oraz do podania numeru PESEL pozwanego i matki małoletnich powodów lub ich pełnych danych personalnych w celu ustalenia numeru PESEL pod rygorem zawieszenia postępowania.

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   06.12.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III RC 281/18 /PDF - 368kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 599/18

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE
   Sąd Rejonowy w Szamotułach. Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 4.10.2018 r. w sprawie o sygn. I Ns 599/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostawionego przez Andrzeja Dariusza Sulżyckiego (pesel: 63082609392) zmarłego dnia 30.06.2012 r. w Śmiglu ostatnio stale zamieszkałym w Sędzinku.Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych łub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   27.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 599/18 /PDF - 36kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 439/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że postanowieniem z dnia 03 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 439/18, zezwolono wnioskodawczym na złożenie do depozytu sądowego kwoty 195000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem wykonania świadczenia zabezpieczonego hipoteką umowną na rzecz SKOK „Skarbiec” z siedzibą w Piekarach Śląskich na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w7 Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr POI A/0002554/1, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota winna być wypłacona podmiotowi, który wykaże, że posiada skuteczną wierzytelność zabezpieczoną wyżej opisaną hipoteką, a dłużnik Agnieszka Nowak zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu. Wzywa się wszystkie zainteresowane osoby aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   20.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 439/18 /PDF - 40kB/

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 141/18

  • Treść Ogłoszenia:

   POSTANOWIENIE
   Dnia 13 listopada 2018r.

   Sąd Rejonowy w Szamotułach III Wydział Rodzinny i Nieletnich
   w składzie:
   P rz ew o d n ic z ą c y : Sędzia Sądu Rejonowego Anna Matuszak
   po rozpoznaniu  w dniu 13 l istopada 2 0 1 8 r . w Szamotułach
   NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM
   sprawy z powództwa małoletniego Kacpra Góry
   przeciwko Rafałowi Góra
   O ALIMENTY
   postanawia:
   1. Ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Rafała Góry ur. 18 kwietnia
   1989r. w Szamotułach, syna Danuty i Jacka, pesel 89041808392, ostatnio zamieszkałego w
   Ostrorogu ul. Podgórna 16, w osobie kuratora zawodowego Agnieszki Nowaczyk w celu
   reprezentowania pozwanego w postępowaniu o alimenty.
   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie
   internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu przez
   okres jednego miesiąca
   3. Skuteczność doręczenia pozwu do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca.

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   16.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III RC 141/18 /PDF - 40kB/

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 548/18

  • Treść Ogłoszenia:

   P O S T A N OWI E N I E

   Dnia 8.11.2018r.

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

   W składzie: SSR ANNA MATUSZAK

   Po rozpoznaniu w dniu 8.11.2018r. W Szamotułach

   Na posiedzeniu niejawnym

   Sprawy z urzędu

   Przy udziale Julity Gałężewskiej i Adriana Rembas

   O ograniczenie władzy rodzicielskiej i pozbawienie władzy rodzicielskiej

   Postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adriana Patryka

   Rembas ur. 13 listopada 1992r. We Wrocławiu, syna Dominiki i Wojciecha ostatnio

   Zamieszkałego wr Gorzowie Wielkopolskim ul. Słoneczna 83/12 w osobie adw.

   Małgorzaty Tarki - Dycfeld w celu reprezentowania uczestnika w postępowaniu z

   Urzędu o pozbawienie władzy rodzicielskiej

   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

   Oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Miasta w

   Gorzowie Wielkopolskim przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   14.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III Ns 548/18 /PDF - 32kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 15 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 582/18 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Szamotułach na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 1297.31 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy) - należności dla biegłego Tadeusza Gibowskiego za sporządzenie opinii przyznanej w sprawie I Ns 953/15 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach, którą to kwotę wypłacić spadkobiercom Tadeusza Gibowskiego na ich wniosek, pod warunkiem wykazania przez nich swego uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku po Tadeuszu Gibowskim Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Tadeusza Gibowskiego, syna Romana, Marty - aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w' Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18 /PDF - 148/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 199/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, W ydział 1 Cywilny zawiadamia, że z wniosku Eweliny Pigli (Ewelina Pigla) pod sygn. akt I Ns 199/18/7 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Obrzycku przy ul. Kuźnice 11. gmina Obrzycko, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 221, o powierzchni 0.322 ha. dla której prowadzona była przez Sad Rejonowy w Szamotułach zamknięta księga wieczysta: Kw. Nr Obrzycko tom VI k. 129. a której właścicielem według treści ww. księgi był Stanisław Wojciechowski.

   W związku z powyższym, Sąd w zyw a osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Szamotułach i wykazały przysługujące im prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 199/18 /PDF - 419/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 731/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, W ydział I Cywilny zawiadamia, że postanow ieniem wydanym w dniu 29.10.2018 r. w sprawie I N s 7 3 1 /1 8 /2 Sąd postanow ił sporządzić spis inwentarza spadku po Antonim Bogdanie Siciarzu, zm arłym w dniu 11.11.2014 r., ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: ul. D ługa 17A, 64-500 Szamotuły.

   Każdy, kto upraw dopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testam entu lub wierzycielem mającym pisemny dow ód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedm ioty należące do spadku, przedm ioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 731/18 /PDF - 322/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 24.08.2018 r. w sprawie o sygn. I Ns 533/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostawionego przez Ireneusza Tomkowiaka zmarłego w dniu 15.06.2015r. (PESEL: 61080108776), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem 64-520 Obrzycko, ul.Wroniecka  7A /1.

   Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18 /PDF - 443KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 557/18 toczy się postępowanie z Danuty Profaski o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Kucharzewskim, zmarłym 9 grudnia 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Łężeczkach i wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku mogą wchodzić kwoty pieniężne.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18 /PDF - 295KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych