Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 722/17

  10:42

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Sejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich
   w składzie: Przewodniczący: SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO JOLANTA BlNIAK
   po rozpoznaniu NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM W DNIU 12 LIPCA 2018R.
   sprawy z wniosku Doroty Jasińskiej przy udziale Marietty Jasińskiej i Maurinusa Corneliusa Buijsen
   o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustanowienia rodziny zastępczej


   postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Marietty Jasińskiej urodzonej 28.11.1976r. c. Doroty Jasińskiej, ostatnio zamieszkałej w Niemczech: Andreas-Hofer-Strasse 12, 73730 Esslingen w osobie kuratora zawodowego Iwony Januszak celem reprezentowania uczestniczki postępowania w postępowaniu o ograniczenie władzy rodzicielskiej;
   2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez okres jednego miesiąca w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz na stronie internetowej Sądu;
   3. Skuteczność doręczenia wniosku do rak kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca.
  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   01.08.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III Nsm 722/17 /PDF - 1151KB/

 • Ogłoszenie w sprawie III Rc 100/18

  10:41

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Sejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich
   w osobie SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO JOLANTY BINIAK
   po rozpoznaniu NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM W DNIU 12 LIPCA 2018 R.
   sprawy z POWÓDZTWA TOMASZA WOŚ
   przeciwko małoletniemu Bartoszowi Woś reprezentowanemu przez matkę Klaudię Woś
   o OBNIŻENIE ALIMENTÓW
   postanawia:

   postępowanie zawiesić

   UZASADNIENIE

   Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda nie można nadać sprawie dalszego biegu, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu. Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018r. sąd oddalił wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych. Przesyłka, kierowana na adres powoda wróciła dnia 26 kwietnia 2018r. z adnotacją , „zwrot, adresat wyprowadził się, adres nieznany". Zarządzeniem z dnia 14 maja 2018r. Sąd wezwał powoda do podania aktualnego adresu zamieszkania w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Treść zarządzenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej sądu przez okres miesiąca. Tomasz Woś nie wykonał wezwania w wyznaczonym terminie co uniemożliwiło nadanie sprawie dalszego biegu. Wobec faktu, iż brak aktualnego adresu powoda uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu, na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   01.08.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III RC 100/18 /PDF-2181KB/

 • Ogłoszenie w sprawie III Rc 373/17

  10:40

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Sejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:
   Przewodniczący: SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO JOLANTA BlNIAK
   po rozpoznaniu NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM W DNIU 26 LIPCA 2018R.
   sprawy z powództwa: LESZKA Sus
   przeciwko RENACIE SUS O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ
   postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Renaty Sus (zd. Kozak) ur. 20.10.1968r. w Szamotułach, c. Teofila i Genowefy, ostatnio zamieszkałej przy ul. Sw. Wawrzyńca 18/9, 62-045 Pniewy w osobie Genowefy Kozak zam. przy ul. Wolności 11/2, 62-045 Pniewy celem reprezentowania pozwanej w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej;


   2. O ustanowieniu kuratora ogłosić przez okres jednego miesiąca w budynku i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pniewach;


   3. Skuteczność doręczenia pozwu do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca.

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   01.08.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III RC 373/17 /PDF - 43KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 360/18/7

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożony został wykaz inwentarza spadku pozostawionego przez Michała Marciszaka zmarłego w dniu 8.04.2018 r. (PESEL: 77061111453), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem ul. Świt 24a,62-090 Rokietnica.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   11.07.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I NS 360/18/7 /PDF - 23KB/

 • Zarządzenie w sprawie I Ns 189/18/1

  • Treść Ogłoszenia:

   Z A R Z Ą D Z E N I E
   Dnia 15 czerwca 2018 r.
   Sędzia Sąd Rejonowy w Szamotułach Magdalena Lijewska
   po rozpoznaniu w dniu 15.06.2018 r. w Szamotułach
   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Haliny Skorupińskiej — Kruszyńskiej przy udziale Wierzytelności Glob sp. z o. o. we Wrocławiu, Małgorzaty Kinloy, Sławomira Kruszyńskiego o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego po Józefie Kruszyńskim
   z a r z ą d z a :
   1. na podstawie art. 143 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowić dla uczestnika Małgorzaty
   Kinloy, ostatnio zamieszkałej Poznaniu, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w
   osobie adw. Wojciecha Tarki prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Szamotułach przy
   ul. Dworcowej 17;
   2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku i na stronie internetowej Sądu,
   Urzędzie Miasta Poznania — na okres jednego 14 dni,
   3. skuteczność podjętych przez kuratora czynności uzależnić od upływu terminu 14 dni od
   ogłoszenia.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.06.2018
  • Dokumentacja:

   Zarządzenie w sprawie I NS 189/18/1  /PDF - 404KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17

  06-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2018 r. ustanowił dla pozwanej Judyty Angeliki Gawrońskiej, córki Krystyny i Marka, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej w Rokietnicy, ul. Szamotulska 28 kuratora w osobie Natalii Bereszyńskiej - Brzyckiej - pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach pod sygnaturą I C 2510/17 z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w w Krakowie o zapłatę.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17 /PDF - 23KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18

  09-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 57/18 zezwolił wnioskodawcy ENEA Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 344,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote) – należności dla właścicieli nieruchomości położonej w obrębie Dormowo, gmina Międzychód, stanowiącej działkę o numerze 206, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2A/00005835/3 z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku założenia i przeprowadzenia dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Międzychód – Zaniemyśl przyznanego decyzją Starosty Międzychodzkiego z dnia 4 grudnia 2017r. GN-gn.6852.2017, którą to kwotę należy wypłacić następcom prawnym nieżyjących właścicieli nieruchomości Anny Ratajczak i Władysława Ratajczak, pod warunkiem wykazania przez nich prawa własności opisanej nieruchomości. Sąd wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu oraz informuje, że dla reprezentacji następców prawnych wierzycieli Anny Ratajczak i Władysława Ratajczaka ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach Natalii Bereszyńskiej – Brzyckiej.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18 /PDF - 28KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 849/17

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 marca 2018r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 849/17, zezwolono wnioskodawcy Teresie Gazda, córce Janiny i Józefa na
   złożenie do depozytu sądowego -kwoty 180,00 zł (sto osiemdziesiąt zł) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr P01A/00036597/1 Sądu Rejonowego w Szamotułach na rzecz wierzycieli:
   Heleny Fabiś, Wacława Fabiś i Marjana Fabiś z zaznaczeniem, że kwota ta ma być wypłacona
   spadkobiercom wierzycieli o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku, a dłużnik Teresa Gazda zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu;- kwoty 6,96 zł (sześć zł i dziewięćdziesiąt sześć gr) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr P01A/00036597/1 Sądu Rejonowego w Szamotułach na rzecz wierzyciela Jana Grusza, z tym zaznaczeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom wierzyciela o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku, a dłużnik Teresa Gazda zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu. Sąd wzywa następców prawnych wierzycieli do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   23.04.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 849/17 /PDF - 374kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 832/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 832/17,
   z wniosku Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
   przy uczestnictwie Katarzyny Wolnej toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do
   depozytu sądowego kwoty 1463,31 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zmarłego Jana M yszyńskiego na koncie depozytowym wnioskodawcy,przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Jana Myszyńskiego po wykazaniu przez nich nabycia spadku po nim.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Jana M yszyńskiego, syna Marianny i Michała - aby w terminie 1 m iesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.01.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 832/17 /PDF - 380kB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych