Ile kosztuje mediacja

 

Jak każda inna usługa, również mediacja jest odpłatna.

 W razie zwrócenia się stron do mediatora przed wszczęciem postępowania sądowego, strony samodzielnie uzgadniają z mediatorem koszt mediacji. Na stronach internetowych prowadzonych przez mediatorów lub ośrodki mediacyjne można znaleźć informacje na temat cenników usług mediacyjnych. Najczęściej, koszt wskazywany jest jako wynagrodzenie za każde spotkanie i dzielone jest ono na każdą ze stron w równych częściach, a więc najczęściej po połowie.

Zwrot opłaty sądowej

Jeśli strona wszczęła już postępowanie przed sądem i uiściła opłatę od pozwu lub wniosku,

Sąd z urzędu zwraca jej całą uiszczoną opłatę, jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy lub  trzy czwarte uiszczonej opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

 W razie skierowania stron do mediacji przez Sąd, wynagrodzenie mediatora regulowane jest przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921), które stanowi, iż:

§2 ust.1 . W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

§ 3 Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

§ 4 W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

§ 5 Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, określone w § 2, oraz wydatki mediatora, o których mowa w § 3, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług. 

Również w tym przypadku wymienione wyżej koszty dzielą się na obie strony postępowania mediacyjnego.