Skargi i wnioski

Informacja o sposobie składania skarg i wniosków w tym również drogą elektroniczną

Zasady przyjmowania skarg i wniosków regulują  następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016.2062 j.t ze zm),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524)

Prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu  Rejonowego w Szamotułach.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie i przyjmowane przez Biuro Podawcze,
  • w formie ustnej do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: adm@szamotuly.sr.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi i wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli jak również zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski