Kim jest mediator i jak go znaleźć

Mediator jest bezstronną osobą, która wspiera strony w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów. Na tej podstawie mediator wspiera strony w wypracowaniu możliwych rozwiązań. Mediator pomaga stronom skoncentrować się na problemach, uzgodnieniu na czym one polegają, a następnie w wypracowaniu porozumienia, które usatysfakcjonuje wszystkie strony.

Do mediatora można zgłosić się na każdym etapie konfliktu, w szczególności wówczas, gdy strony doszły do wniosku, że nie są w stanie ze sobą rozmawiać albo mimo prowadzonych rozmów, nie są  w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania swego konfliktu.

Skorzystanie z usług mediatora jest możliwe przed wszczęciem procesu sądowego. Strony konfliktu mogą się umówić ustnie, że zamiast od razu wszczynać postępowanie przed sądem, poszukają rozwiązania w obecności mediatora. Mediacja może zastąpić postępowanie sądowe, a ugoda osiągnięta przed mediatorem wymagać będzie jedynie zatwierdzenia przez Sąd.

Jeżeli jedna ze stron chciałaby zaprosić do mediacji drugą stronę i nie wie jak to zrobić, to najlepiej jeżeli zwróci się o pomoc do wykwalifikowanego mediatora.

Strony mogą zostać skierowane do mediatora również na każdym etapie trwającego już procesu sądowego.

Mediator może poprowadzić spotkanie informacyjne, w czasie którego przedstawi stronom w jaki sposób i na jakich zasadach odbędzie się mediacja. Na spotkanie informacyjne z mediatorem strony mogą zostać wezwane przez Sąd, jeśli toczy się już przed nim postępowanie. Po odbyciu spotkania informacyjnego strony mogą podjąć decyzję, czy chcą prowadzić proces sądowy, czy też rozwiązać konflikt w drodze mediacji.

Informacje o mediatorach pracujących w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Szamotułach dostępne są na stronie internetowej Sądu:

Mediatorzy z obszaru własciwości Sądu Rejonowego w Szamotulach

Lista stałych mediatorów prowadzona jest przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

Mediatorzy pracują również w organizacjach samorządowych, na uczelniach i w różnego rodzaju ośrodkach mediacyjnych:

https://www.poznan.so.gov.pl/mediatorzy-z-list-prowadzonych-przez-organizacje-pozarzadowe-uczelnie-i-osrodki-mediacyjne,m,mg,386,388,403

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu prowadzi również osobne listy mediatorów w sprawach karnych i nieletnich:

Lista mediatorów ds. kanych

Lista mediatorów ds. nieletnich