Konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - zgodnie z art. 155 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Termin zgłoszeń do dnia 16-11-2018

Liczba wolnych stanowisk: „1” .

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 06.12.2018 r. godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, sala 407.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane
w Polsce,
4. ukończył 24 lata.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów
wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego
magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo
poświadczony odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów
wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych
przepisów,
4. oświadczenie, że przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na stanowisko asystenta
sędziego nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich, aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia, w tym oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia
aplikacji ogólnej albo zaświadczenia o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnych,
adwokackim lub radcowskim.

Zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów określony został
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności
asystentów sędziego (Dz. U.2012.1270).

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szamotułach (pokój nr 406), bądź drogą
pocztową (decyduje data stempla pocztowego) - ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły do dnia
16.11.2018 r. z podaniem oznaczenia konkursu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.


Informacje dotyczące listy kandydatów dopuszczonych do konkursu zostaną zamieszczone na
tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 27.11.2018 r.

Ogłoszenie o konkursie /PDF - 51KB/

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia
konkursu - naboru kandydata na stanowisko asystenta sędziego /PDF - 456 KB/

 

A-110-5-18 wyniki konkursu /PDF-292 KB/