Konkurs na wolne stanowisko - cały etat - stażysty w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Szamotułach                                                                               

ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły          

A-110-8/18          

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szamotułach

ogłasza konkurs nr A-110-8/18 wolne stanowisko (cały etat)

stażysty w Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

      Wymagania

 

  1. I.                    Niezbędne

 

1)      wykształcenie min. wyższe pierwszego stopnia,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych,

3)      nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,

4)      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe),

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      odporność na stres, komunikatywność,

7)      umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy,

8)      znajomość techniki pracy biurowej w tym biegła znajomość obsługi komputera,

9)      zdolności analityczne.

 

  1. II.                 Dodatkowe

 

1)      wykształcenie wyższe magisterskie  – kierunek administracja,

2)      znajomość zagadnień z zakresu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

3)      doświadczenie zawodowe w zakresie biurowości sądowej.

 

    Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 

1)      prace biurowe i kancelaryjne,

2)      wykonywanie zarządzeń referendarza sądowego,

3)      obsługa systemów informatycznych.

 

    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać

 

1)      podanie i CV,

2)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

3)      oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (zał.1),

4)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (zał.1),

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (zał.1),

6)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał.2).

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400).

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu (praktyczne sprawdzenie umiejętności) wraz z podaniem miejsca, terminu oraz zasad przeprowadzenia drugiego etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach www.szamotuly.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze Sądu Rejonowego w Szamotułach w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r.

 

Informacje dodatkowe

 

Stosunek pracy z osobą ubiegającą się o przyjęcie na stanowisko stażysty nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony – staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne
i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika. Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje zawarciem umowy
o pracę na czas określony. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w okresie stażu wynosi na cały etat 2400 zł.

                                                                                                     

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Sąd Rejonowy w Szamotułach

ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły

lub złożyć bezpośrednio

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szamotułach

pokój 406 – z podaniem oznaczenia konkursu,

w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.

                                                                                                                   

 

UWAGA! Przy składaniu dokumentów proszę załączyć oświadczenia (zał.1) oraz zgodę (zał.2).

Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                        w Szamotułach

                                                                                                  /-/ Marcin Adamczyk

Ogloszenie o konkursie /PDF - 240KB/

Oświadczenie /DOC - 20KB/

Zgoda na przetwarzanie danych /DOC - 16KB/

Zawiadomienie o wynikach I etapu konkursu /PDF - 417KB/

Wyniki II etapu konkursu /PDF-356 KB/

A-110-8-18 Informacja o wynikach konkursu /PDF - 328 KB/

Rejestr zmian dla: Konkurs na wolne stanowisko - cały etat - stażysty w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2018-12-12
Publikacja w dniu:
2018-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wynikach I konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d