Konkurs na wolne stanowisko referendarza sądowego

Prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach ogłasza konkurs na wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - zgodnie z art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Termin zgłoszeń do dnia 16.11.2018 Liczba wolnych stanowisk: „1”.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 07.12.2018 r. godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, sala 407.

Na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane
w Polsce,
4. ukończył 24 lata.
5. zdał egzamin referendarski ,sędziowski , prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski
lub ukończył aplikację sędziow ską albo aplikację prokuratorską.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1. w niosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie
pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego,
adw okackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony
odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
4. oświadczenie, że przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na stanowisko referendarza
sądowego nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
6. 3 aktualne fotografie zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu w raz z wym aganymi dokumentami należy składać
w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szamotułach (pokój nr 406), bądź drogą
pocztow ą (decyduje data stem pla pocztow ego) - ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły do dnia
16.11.2018 r. z podaniem oznaczenia konkursu. Zgłoszenia złożone po term inie nie będą
rozpatrywane.

Informacje dotyczące listy kandydatów dopuszczonych do konkursu zostaną zam ieszczone na
tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 27.11.2018 r.

Ogloszenie o konkursie /PDF - 679KB/

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej (lo przeprowadzenia
konkursu - naboru kandydata na stanowisko referendarza sqdowego /PDF - 696 KB/

A-110-7-18 wyniki konkursu /PDF - 297 KB/

A-110-7-18 wyniki konkursu tabela /PDF - 369 KB/