Konkurs na wolne stanowisko referendarza sądowego

Prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach ogłasza konkurs na wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - zgodnie z art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Termin zgłoszeń do dnia 14.08.2019r. Liczba wolnych stanowisk: „1”.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 03.09.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, sala 407.

Na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 4. oświadczenie, że przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na stanowisko referendarza sądowego nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szamotułach (pokój nr 406), bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) - ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły do dnia 14.08.2019 r. z podaniem oznaczenia konkursu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące listy kandydatów dopuszczonych do konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 23.08.2019 r.

UWAGA! Przy składaniu dokumentów proszę załączyć oświadczenie (zał. 1) oraz zgodę (zał. 2).

A-110-2/19 Ogloszenie o konkursie /PDF - 679KB/

A-110-2/19 Oświadczenie /PDF - 263/

A-110-2/19 Zgoda /PDF - 467 KB/

A-110-2/19 Klauzula_informacyjna /PDF - 1594KB/

A-110-2/19 Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach /PDF - 320KB/

A-110-2/19 wyniki konkursu na stan referendarza sądowego /PDF - 497KB/