Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 780/18

  • Treść Ogłoszenia:

   „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 780/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator. Sp. z o.o. o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 11-10-2019 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.840,50 zł tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z 11-06- 2018 r. nr GN. 6821. 7.2017 należnego następcom prawnym zmarłego Władysława Gęzikiewicza z tytułu szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 215/4, obręb Gaj Mały, zapisanej w księdze wieczystej nr POIA/00007169/0; depozyt zostanie wydany wierzycielowi po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym orzeczeniem sądu lub innym dokumentem przysługującego mu prawa do odszkodowania lub jego części. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w! Poznaniu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionego(-ych) do podjęcia depozytu w terminie 10 lat i poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego(-ych) we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa. ”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   23.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 204/19

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 204/19, z wniosku Zofii Jerzy toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Górze, stanowiącej działkę nr 205 o powierzchni 0,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadził (obecnie zamkniętą) księgę wieczystą Góra tom I I wykaz 47. Jako ostatni właściciele w księdze wieczystej wpisani byli: Czekała, Dorozala, pozostałe wpisy nieczytelne, w języku niemieckim. Posiadaczami opisanej nieruchomości według wniosku są Zofia Jerzy, Barbara Jerzy, Agnieszka Jackowska i Ewa Jerzy, przed nimi - Jarosław Jerzy, a przed nim Wanda Jenek. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   b/d
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 197/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w spraw ie I Ns 197/19 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Walorczyk i Andrzeja Walorczyka o stwierdzenie zasiedzenia udziału wysokości 11/12 części w prawie własności posiadanej przez nich nieruchomości położonej w wsi Grobia 16/1. 64-410 Sieraków, powiat Międzychodzki. dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księżewieczystą P02A/00027799/8 i wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególnościwłaścicieli lub spadkobierców właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej, aby w ciągutrzech miesięcy od dnia ukazania sie ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność ora/ zajęlistanowisko w sprawie, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   07.11.2019
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 413/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

   Przewodniczący: Sędzia Anna Matuszak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019r. w Szamotułach NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM sprawy z urzędu

   przy uczestnictwie Darii Startek i Tomasza Startek O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Darii Anny Startek zd. Pawlicka, ur. 14 sierpnia 1990r. w Poznaniu, córki Ilony i Sławomira, ostatnio zamieszkałej we Wronkach ul. Powstańców Wielkopolskich 14 w osobie adwokat Elżbiety Łuczak prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Pniewach ul. Rynek 16 w celu reprezentowania uczestniczki w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   26.09.2019
  • Dokumentacja:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych