Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 454/18/1

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE
   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 05.03.2019r. wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostawionego przez Antoniego Barwińskiego zmarłego w dniu 04.11.2017 r., ostatnio stale zamieszkałego pod adresem Ryżyn 2 64-412 Chrzypsko Wielkie. Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty? należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   26.04.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 454/18/1 /PDF - 120KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 820/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożony został wykaz inwentarza spadku pozostawionego przez Piotra Rainka zmarłego w dniu 31.12.2016 r (PESEL: 73121409739), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem ul. Lipowa 24, 64-500 Szamotuły.
   Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.03.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I NS 820/18 /PDF - 130KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że w sprawie I Ns 108/19 postanowieniem z dnia 14 marca 20i^r. orzeczono o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Tyl zmarłym dnia 23 listopada 2018 r. w Szamotułach, ostatnio stale zamieszkałym w Szamotułach, Plac Sienkiewicza 3, PESEL 74051005192. Wykonanie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafałowi Szulcowi. Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.03.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I NS 108/19 /PDF - 200KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych