Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III RC 222/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sygnatura akt: III RC 222/19 
   POSTANOWIENIE
   Dnia 12 listopada 2019r.
   Sąd Rejonowy w Szamotułach III Wydział Rodzinny i Nieletnich
   w składzie: Sędzia Anna Matuszak
   po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019r. w Szamotułach
   na posiedzeniu niejawnym
   sprawy z powództwa Krzysztofa Smogulskiego
   przeciwko małoletniej Amelii Koleckiej
   o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
   postanawia:
   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Amelii Kołeckiej
   urodzonej 28.03.201 lr. w Szamotułach, córki Karoliny, ostatnio zamieszkałej
   Brodziszewie, ul. Sokolnicka 3, 64-500 Szamotuły w osobie adwokat Mileny Spychały
   prowadzącej Kancelarię Adwokacką na Placu Sienkiewicza 5 w Szamotułach w celu
   reprezentowania pozwanej w postępowanie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku
   alimentacyjnego
   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i
   stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Miasta i Gminy w
   Szamotułach Wronkach przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   18.11.2019
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 204/19

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 204/19, z wniosku Zofii Jerzy toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Górze, stanowiącej działkę nr 205 o powierzchni 0,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadził (obecnie zamkniętą) księgę wieczystą Góra tom I I wykaz 47. Jako ostatni właściciele w księdze wieczystej wpisani byli: Czekała, Dorozala, pozostałe wpisy nieczytelne, w języku niemieckim. Posiadaczami opisanej nieruchomości według wniosku są Zofia Jerzy, Barbara Jerzy, Agnieszka Jackowska i Ewa Jerzy, przed nimi - Jarosław Jerzy, a przed nim Wanda Jenek. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   b/d
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 197/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w spraw ie I Ns 197/19 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Walorczyk i Andrzeja Walorczyka o stwierdzenie zasiedzenia udziału wysokości 11/12 części w prawie własności posiadanej przez nich nieruchomości położonej w wsi Grobia 16/1. 64-410 Sieraków, powiat Międzychodzki. dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księżewieczystą P02A/00027799/8 i wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególnościwłaścicieli lub spadkobierców właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej, aby w ciągutrzech miesięcy od dnia ukazania sie ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność ora/ zajęlistanowisko w sprawie, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   07.11.2019
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 42/19

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE
   Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Michała Roszaka,toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (sygn. akt IN s 42/19). Sąd wzywa następców prawnych po Felicji Kucharskiej z domu Dybizbańskiej. zmarłej 15 stycznia 1984 r. w Pniewach i po Bolesławie Wiktorii Dybizbańskiej z domu Chmielnik, zmarłej 12 stycznia 1975 r. wr Kościanie - współwłaścicielkach nieruchomości położonych w Starym Tarnowie i Czempiniu, objętych księgami wieczystymi PO 1K/00042977/4 i P01K/00044360/0. aby w terminie 3 miesięcy zgłosili swój udział w sprawie, pod rygorem pominięcia ich praw.

  • Wydział:
   0
  • Data publikacji:
   21.10.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 42/19 /PDF - 116KB/

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 413/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

   Przewodniczący: Sędzia Anna Matuszak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019r. w Szamotułach NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM sprawy z urzędu

   przy uczestnictwie Darii Startek i Tomasza Startek O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Darii Anny Startek zd. Pawlicka, ur. 14 sierpnia 1990r. w Poznaniu, córki Ilony i Sławomira, ostatnio zamieszkałej we Wronkach ul. Powstańców Wielkopolskich 14 w osobie adwokat Elżbiety Łuczak prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Pniewach ul. Rynek 16 w celu reprezentowania uczestniczki w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   26.09.2019
  • Dokumentacja:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych