Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 599/18

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE
   Sąd Rejonowy w Szamotułach. Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 4.10.2018 r. w sprawie o sygn. I Ns 599/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostawionego przez Andrzeja Dariusza Sulżyckiego (pesel: 63082609392) zmarłego dnia 30.06.2012 r. w Śmiglu ostatnio stale zamieszkałym w Sędzinku.Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych łub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   27.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 599/18 /PDF - 36kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 15 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 582/18 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Szamotułach na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 1297.31 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy) - należności dla biegłego Tadeusza Gibowskiego za sporządzenie opinii przyznanej w sprawie I Ns 953/15 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach, którą to kwotę wypłacić spadkobiercom Tadeusza Gibowskiego na ich wniosek, pod warunkiem wykazania przez nich swego uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku po Tadeuszu Gibowskim Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Tadeusza Gibowskiego, syna Romana, Marty - aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w' Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18 /PDF - 148/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 199/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, W ydział 1 Cywilny zawiadamia, że z wniosku Eweliny Pigli (Ewelina Pigla) pod sygn. akt I Ns 199/18/7 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Obrzycku przy ul. Kuźnice 11. gmina Obrzycko, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 221, o powierzchni 0.322 ha. dla której prowadzona była przez Sad Rejonowy w Szamotułach zamknięta księga wieczysta: Kw. Nr Obrzycko tom VI k. 129. a której właścicielem według treści ww. księgi był Stanisław Wojciechowski.

   W związku z powyższym, Sąd w zyw a osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Szamotułach i wykazały przysługujące im prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 199/18 /PDF - 419/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 731/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, W ydział I Cywilny zawiadamia, że postanow ieniem wydanym w dniu 29.10.2018 r. w sprawie I N s 7 3 1 /1 8 /2 Sąd postanow ił sporządzić spis inwentarza spadku po Antonim Bogdanie Siciarzu, zm arłym w dniu 11.11.2014 r., ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: ul. D ługa 17A, 64-500 Szamotuły.

   Każdy, kto upraw dopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testam entu lub wierzycielem mającym pisemny dow ód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedm ioty należące do spadku, przedm ioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 731/18 /PDF - 322/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 24.08.2018 r. w sprawie o sygn. I Ns 533/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostawionego przez Ireneusza Tomkowiaka zmarłego w dniu 15.06.2015r. (PESEL: 61080108776), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem 64-520 Obrzycko, ul.Wroniecka  7A /1.

   Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18 /PDF - 443KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 557/18 toczy się postępowanie z Danuty Profaski o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Kucharzewskim, zmarłym 9 grudnia 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Łężeczkach i wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku mogą wchodzić kwoty pieniężne.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18 /PDF - 295KB/

 • Zarządzenie w sprawie I Ns 189/18/1

  • Treść Ogłoszenia:

   Z A R Z Ą D Z E N I E
   Dnia 15 czerwca 2018 r.
   Sędzia Sąd Rejonowy w Szamotułach Magdalena Lijewska
   po rozpoznaniu w dniu 15.06.2018 r. w Szamotułach
   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Haliny Skorupińskiej — Kruszyńskiej przy udziale Wierzytelności Glob sp. z o. o. we Wrocławiu, Małgorzaty Kinloy, Sławomira Kruszyńskiego o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego po Józefie Kruszyńskim
   z a r z ą d z a :
   1. na podstawie art. 143 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowić dla uczestnika Małgorzaty
   Kinloy, ostatnio zamieszkałej Poznaniu, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w
   osobie adw. Wojciecha Tarki prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Szamotułach przy
   ul. Dworcowej 17;
   2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku i na stronie internetowej Sądu,
   Urzędzie Miasta Poznania — na okres jednego 14 dni,
   3. skuteczność podjętych przez kuratora czynności uzależnić od upływu terminu 14 dni od
   ogłoszenia.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.06.2018
  • Dokumentacja:

   Zarządzenie w sprawie I NS 189/18/1  /PDF - 404KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17

  06-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2018 r. ustanowił dla pozwanej Judyty Angeliki Gawrońskiej, córki Krystyny i Marka, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej w Rokietnicy, ul. Szamotulska 28 kuratora w osobie Natalii Bereszyńskiej - Brzyckiej - pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach pod sygnaturą I C 2510/17 z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w w Krakowie o zapłatę.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17 /PDF - 23KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18

  09-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 57/18 zezwolił wnioskodawcy ENEA Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 344,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote) – należności dla właścicieli nieruchomości położonej w obrębie Dormowo, gmina Międzychód, stanowiącej działkę o numerze 206, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2A/00005835/3 z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku założenia i przeprowadzenia dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Międzychód – Zaniemyśl przyznanego decyzją Starosty Międzychodzkiego z dnia 4 grudnia 2017r. GN-gn.6852.2017, którą to kwotę należy wypłacić następcom prawnym nieżyjących właścicieli nieruchomości Anny Ratajczak i Władysława Ratajczak, pod warunkiem wykazania przez nich prawa własności opisanej nieruchomości. Sąd wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu oraz informuje, że dla reprezentacji następców prawnych wierzycieli Anny Ratajczak i Władysława Ratajczaka ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach Natalii Bereszyńskiej – Brzyckiej.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18 /PDF - 28KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 849/17

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 marca 2018r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 849/17, zezwolono wnioskodawcy Teresie Gazda, córce Janiny i Józefa na
   złożenie do depozytu sądowego -kwoty 180,00 zł (sto osiemdziesiąt zł) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr P01A/00036597/1 Sądu Rejonowego w Szamotułach na rzecz wierzycieli:
   Heleny Fabiś, Wacława Fabiś i Marjana Fabiś z zaznaczeniem, że kwota ta ma być wypłacona
   spadkobiercom wierzycieli o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku, a dłużnik Teresa Gazda zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu;- kwoty 6,96 zł (sześć zł i dziewięćdziesiąt sześć gr) tytułem należności zabezpieczonej hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej nr P01A/00036597/1 Sądu Rejonowego w Szamotułach na rzecz wierzyciela Jana Grusza, z tym zaznaczeniem, że kwota ta ma być wypłacona spadkobiercom wierzyciela o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku, a dłużnik Teresa Gazda zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu. Sąd wzywa następców prawnych wierzycieli do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   23.04.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 849/17 /PDF - 374kB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych