Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 316/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że w sprawie I Ns 316/19 postanowieniem z 23 lipca 2019r. orzeczono o sporządzeniu spisu inwentarza po Piotrze Grzegorzu Rainka zmarłym dnia 31 grudnia 2016 r. w Szamotułach, ostatnio stale zamieszkałym w Szamotułach, ul. Lipowa 24, PESEL
   73121409739- Wykonanie spisu inwentarza polecono Komornikowi  Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafałowi Szulcowi. Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie
   inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   07.08.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 316/19 /PDF - 32KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 966/17

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 966/17 toczy się postępowanie z wniosku Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Marcinie Andrzeju Kaczmarku, synu Heleny i Wawrzyńca, ur. 6 listopada I952r. w Chorzewie, ostatnio stale zamieszkałym w Mechnaczu, zmarłym 1 września 2014 r. w Międzychodzie i wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego do zgłoszenia i udowodnienia nabycia spadku w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   01.07.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 966/17 /PDF - 363KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 891/18

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że z wniosku Bernadety Proch i Andrzeja Proch pod sygn. akt I N s 891/18/7 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału w wysokości 1/12 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielonagóra gmina Obrzycko, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 266/101. o powierzchni 0.1078 ha, dla której Sad Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczysta o numerze POIA/00007909/0 a której w właścicielem według treści ww. księgi był Chryzostom Kwapus.

   W związku z powyższym , Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Szamotułach i wykazały przysługujące im prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   01.07.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 891/18 /PDF - 322KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 828/18

  • Treść Ogłoszenia:

   O G Ł O S Z E N I E
   Przed Sądem Rejonowym w Szamotułach w Wydziale I Cywilnym pod sygn. I N s 828/18
   toczy się postępowanie z wniosku Błażeja Paterskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie
   własności nieruchomości gruntowej położonej w Sędzinku przy ul. Leśnej 8, gm. Duszniki,
   obejmującej działkę nr 535 o powierzchni 0,49 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach
   prowadzi księgę wieczystą PO I A /00007206/2.

   Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia
   zgłosili się do sądu i udowodnili swoje prawa do wyżej wymienionych nieruchomości, gdyż w
   przeciwnym razie m ogą być pominięci w postępowaniu o nabycie własności przez zasiedzenie.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   01.07.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 828/18 /PDF - 299KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 149/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Ogłoszenie

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 149/19 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank spółka akcyjna w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Janie Lewandowskim, synu Anieli i Józefa, ur. 21 czerwca 1946 r. w Hucie Towarzystwo, ostatnio stale zamieszkałym w Sarbii, zmarłym 26 maja 2015 r. w Lusówku i wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego do zgłoszenia i udowodnienia nabycia spadku w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   01.07.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 149/19 /PDF - 354KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 36/19/2

  • Treść Ogłoszenia:

   Ogłoszenie

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożony został wykaz inwentarza spadku pozostawionego przez Marię Katarzynę Urbaniak-Olszewską zmarłą w dniu 02.02.2018r., P E SE L : 35061900307, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem ul. Jeziorna 5, 64-514 Pamiątkowo. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złóżyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   01.07.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 36/19/2 /PDF - 285KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych