Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III NSM 112/19

  • Treść Ogłoszenia:

    

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich
   w składzie: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Matuszak
   po rozpoznaniu W DNIU 1 KWIETNIA 2019 R . W SZAMOTUŁACH
   NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM
   1) sprawy z urzędu
   przy udziale Sławomira Ostrowskiego
   o ustanowienie rodziny zastępczej, ustanowienie opieki prawnej i pozbawienie władzy rodzicielskiej
   2) sprawy z wniosku Katarzyny i Wojciecha Ostrowskich
   o ustanowienie opieki prawnej
   postanawia:
   1. Ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Sławomira
   Ostrowskiego pesel 69040315192 ostatnio zamieszkałego w Chudobczycach 15/7. 64-
   423 Lubosz w osobie adwokat Anny Jelińskiej ul. Armii Krajowej 21/16 Oborniki
   Wielkopolskie w celu reprezentowania uczestnika w postępowaniu o pozbawienie go
   władzy rodzicielskiej
   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i
   stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Gminy w Kwilczu
   przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   11.04.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie III NSM 112/19 /PDF - 180KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I C 1240/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że zarządzeniem z dnia 14 marca 2019 r. dla pozwanego Michała Kalotki, syna Zofii i Mariana, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego we Wronkach, ul. Dworcowa 8/4 ustanowiono kuratora w miejsce kuratora w osobie adwokata Wojciecha Tarki kuratora w osobie Tomasza Rybskiego, ul. Prof. Jana Kozłowskiego 27b/8, 62-064 Plewiska w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach pod sygnaturą I C 1240/18 z powództwa Polskich Kolei Państwowych spółka akcyjna o eksmisję.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   27.03.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I C 1240/18 /PDF - 172KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 820/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożony został wykaz inwentarza spadku pozostawionego przez Piotra Rainka zmarłego w dniu 31.12.2016 r (PESEL: 73121409739), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem ul. Lipowa 24, 64-500 Szamotuły.
   Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, nadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.03.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I NS 820/18 /PDF - 130KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 108/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadamia, że w sprawie I Ns 108/19 postanowieniem z dnia 14 marca 20i^r. orzeczono o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Tyl zmarłym dnia 23 listopada 2018 r. w Szamotułach, ostatnio stale zamieszkałym w Szamotułach, Plac Sienkiewicza 3, PESEL 74051005192. Wykonanie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafałowi Szulcowi. Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.03.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I NS 108/19 /PDF - 200KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1264/15

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 1264/15 toczy się postępow anie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie SA o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Swigoniu. zmarłym dnia 11.03.2012 r. vr Szamotułach, bez stałego miejsca zamieszkania przed* śmiercią i wzywa wszystkich zainteresowanych. vt' szczególności spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi zadłużenie.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   11.02.2019
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 1264/15/5 /PDF - 44kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 15 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 582/18 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Szamotułach na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 1297.31 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy) - należności dla biegłego Tadeusza Gibowskiego za sporządzenie opinii przyznanej w sprawie I Ns 953/15 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach, którą to kwotę wypłacić spadkobiercom Tadeusza Gibowskiego na ich wniosek, pod warunkiem wykazania przez nich swego uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku po Tadeuszu Gibowskim Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Tadeusza Gibowskiego, syna Romana, Marty - aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w' Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18 /PDF - 148/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 557/18 toczy się postępowanie z Danuty Profaski o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Kucharzewskim, zmarłym 9 grudnia 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Łężeczkach i wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku mogą wchodzić kwoty pieniężne.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18 /PDF - 295KB/

 • Zarządzenie w sprawie I Ns 189/18/1

  • Treść Ogłoszenia:

   Z A R Z Ą D Z E N I E
   Dnia 15 czerwca 2018 r.
   Sędzia Sąd Rejonowy w Szamotułach Magdalena Lijewska
   po rozpoznaniu w dniu 15.06.2018 r. w Szamotułach
   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Haliny Skorupińskiej — Kruszyńskiej przy udziale Wierzytelności Glob sp. z o. o. we Wrocławiu, Małgorzaty Kinloy, Sławomira Kruszyńskiego o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego po Józefie Kruszyńskim
   z a r z ą d z a :
   1. na podstawie art. 143 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowić dla uczestnika Małgorzaty
   Kinloy, ostatnio zamieszkałej Poznaniu, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w
   osobie adw. Wojciecha Tarki prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Szamotułach przy
   ul. Dworcowej 17;
   2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku i na stronie internetowej Sądu,
   Urzędzie Miasta Poznania — na okres jednego 14 dni,
   3. skuteczność podjętych przez kuratora czynności uzależnić od upływu terminu 14 dni od
   ogłoszenia.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.06.2018
  • Dokumentacja:

   Zarządzenie w sprawie I NS 189/18/1  /PDF - 404KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17

  06-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2018 r. ustanowił dla pozwanej Judyty Angeliki Gawrońskiej, córki Krystyny i Marka, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej w Rokietnicy, ul. Szamotulska 28 kuratora w osobie Natalii Bereszyńskiej - Brzyckiej - pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach pod sygnaturą I C 2510/17 z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w w Krakowie o zapłatę.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17 /PDF - 23KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18

  09-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 57/18 zezwolił wnioskodawcy ENEA Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 344,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote) – należności dla właścicieli nieruchomości położonej w obrębie Dormowo, gmina Międzychód, stanowiącej działkę o numerze 206, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2A/00005835/3 z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku założenia i przeprowadzenia dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Międzychód – Zaniemyśl przyznanego decyzją Starosty Międzychodzkiego z dnia 4 grudnia 2017r. GN-gn.6852.2017, którą to kwotę należy wypłacić następcom prawnym nieżyjących właścicieli nieruchomości Anny Ratajczak i Władysława Ratajczak, pod warunkiem wykazania przez nich prawa własności opisanej nieruchomości. Sąd wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu oraz informuje, że dla reprezentacji następców prawnych wierzycieli Anny Ratajczak i Władysława Ratajczaka ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach Natalii Bereszyńskiej – Brzyckiej.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18 /PDF - 28KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych