Podstawa prawna

Organizacja Jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2001r. (Dz.U.2001.98.1070 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot Działalności i Kompetencje

Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Sądy powszechne wykonują również inne zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Sąd Rejonowy w Szamotułach rozpoznaje sprawy:

  • cywilne - z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;
  • karne - z zakresu prawa karnego;
  • rodzinne i nieletnich - z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw; ksiąg wieczystych - w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna