Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szamotułach poszukuje kandydatów na praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie odbywają się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.2009.127.1052)

Wymagania niezbędne:

 1. absolwenci co najmniej szkoły średniej, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie będą mieli ukończonego 30 roku życia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),
 5. odporność na stres, komunikatywność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. znajomość obsługi komputera, w tym pisania pod dyktando.

 

Praktyki umożliwią uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności w zakresie wykonywania czynności administracyjno-biurowych polegających m.in. na:

 1. rozpisywaniu terminów,
 2. redagowaniu pism,
 3. przygotowywaniu korespondencji do wysyłki,
 4. przygotowywaniu akt do archiwum,
 5. wprowadzaniu danych do systemu,
 6. sporządzaniu wokand oraz protokołowaniu na sali rozpraw.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie.

Z wybranymi kandydatami zostanie zawarta odpłatna umowa o praktyki absolwenckie maksymalnie na trzy miesiące w wysokości 100,38 zł brutto za dzień roboczy bez odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne. Odbywania praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Sąd Rejonowy w Szamotułach, ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły

lub złożyć bezpośrednio

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szamotułach, pokój 406.

 

Z wybranymi na praktykę absolwencką kandydatami – skontaktujemy się telefonicznie.

 

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy w Szamotułach z siedzibą przy ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły. Dane te przetwarzane są

w celu przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania i uaktualniania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem:

http://www.szamotuly.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,236