Samorząd Sędziowski

Na podstawie art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23) Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu sędziowskiego są:

  1. zgromadzenie ogólne sędziów apelacji;
  2. zgromadzenie ogólne sędziów okręgu;
  3. zebranie sędziów danego sądu;

Zgodnie z art. 36a ww. ustawy:

§ 1. Zebranie sędziów danego sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu przewodniczy prezes sądu. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą wiceprezes sądu, a jeżeli w sądzie nie został powołany wiceprezes sądu - najstarszy służbą przewodniczący wydziału w tym sądzie.

§ 1a. W zebraniu sędziów sądu rejonowego mogą uczestniczyć asesorzy sądowi tego sądu, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 2. Zebranie sędziów danego sądu zwołuje prezes sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej piątej liczby sędziów tego sądu.

§ 3. Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinię w tym zakresie.

§ 4. Do podjęcia uchwał zebrania sędziów danego sądu wymagana jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zebrania. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

 

Uchwała Sędziów Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 30 stycznia 2018 r. /PDF - 33kB/

Rejestr zmian dla: Samorząd Sędziowski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d